საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმის 2020 წლის 30 ექტემბრის სხდომის

           დღის     წესრიგი                      

თბილისი                                                                12   საათი

1.საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის 2019 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიშის შესახებ.

მომხსენებლები: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი, პროფესორი ლევან უჯმაჯურიძე.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნოდარ ხატიაშვილი.

  1. მიმდინარე საკითხები.

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების

2020 წლის 23 სექტემბრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                               12   საათი

 

1. საქართველოს სუბალპურ ტყის ეკოსისტემაში დაცვით-ეკოლოგიური ფუნქციების მდგრადობის, მათი თანამედროვე მდგომარეობისა და აღდგენითი ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებლები: გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის მოადგილე, აკადემიკოსი გიორგი გაგოშიძე; გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე.

2. მიმდინარე საკითხები

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

22 ექტემბრის სხდომის

           დღის     წესრიგი                      

თბილისი                                                                12 საათი

1. სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის თანამედროვე მდგომარეობისა და მისი განვითარების პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი.

2. კლიმატის ცვლილების გავლენა საქართველოს დამლაშებული ნიადაგების ფართოის ზრდაზე, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების და ბიოლოგიური აქტივობის გაუარესებაზე.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

მიმდინარე საკითხები

სამეცნიერო კონფერენცია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადება

2020 წლის 25 სექტემბერს, 12-00 საათზე ჩატარდება სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „კლიმატის ცვლილება და საქართველოს აგრობიომრავალფეროვნება“.

კონფერენცია ჩატარდება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში.

მისამართი: თბილისი, ივ.ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-2 სართული.

           კონფერენციის მონაწილეებმა უნდა წარმოადგინონ სტატიის ელექტრონული ვერსია სამეცნიერო შრომათა კრებულში დასაბეჭდად აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლულ მდივანთან დოქტ. მარინე ბარვენაშვილთან ელ. ფოსტა This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. არაუგვიანეს 2020 წლის 15 სექტემბრისა (სტატიის ელექტრონული ვერსიის წარმოდგენის წესი იხილეთ ბმულზე).

კონფერენციის შრომათა კრებულის ელექტრონული ვერსია დაეგზავნება სტატიის ავტორს/ავტორებს კონფერენციის ჩატარებიდან არა უგვიანეს 10 დღისა

         

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2020 წლის 21 ივლისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიის

სამეცნიერო საბჭოს 2020 წლის 21 ივლისის სხდომის

თბილისი                                   დღის წესრიგი                        დასაწყისი 13 საათზე

 

1. საქართველოში პურპროდუქტების წარმოების მდგომარეობის შესახებ.

 

მომხსენებელი: ტექნიკის დოქტორი მალხაზ დოლიძე

 

2. საქართველოს ტყის ბიომრავალფეროვნების შესახებ.

 

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე

 

3. მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 17 ივლისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

17 ივისის სხდომის

თბილისი                                      დღის   წესრიგი                                   14   საათი  

  

1. აკადემიკოს რევაზ ასათიანის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. სოფლის მეურნეობის განვითარების სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის მოდელი

მომხსენებელი  აკადემიკოსი რევაზ ასათიანი

 

მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 16 ივლისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემი

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების

2020 წლის 16 ივლისის სხდომის

 

       თბილისი                               დღის წესრიგი                     დასაწყისი 12 საათზე

 

1. ბაზოებზე მრავალწლიანი კულტურების გაშენების ტექნოლოგიის დანერგვა და გავრცელება საქართველოს პირობებში.

 

მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ზაზა მახარობლიძე

 

2. მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 15 ივლისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების

                          2020 წლის 15 ივლისის სხდომის

 

       თბილისი                             დღის წესრიგი                       დასაწყისი 12 საათზე

 

1. მერძეული პირუტყვის შეფასების საკითხისათვის.

  

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი გიული გოგოლი

 

2. მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგრარული ინოვაციების კომისიის 2020 წლის 15 ივლისის სხდომა

       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემი

აგრარული ინოვაციების კომისიის 2020 წლის 15 ივლისის სხდომის 

დღის წესრიგი  

თბილისი                                                                           დასაწყისი 15 საათზე

 

1.აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა, კონსერვაცია და შემდგომი გამოყენება

საქართველოს ეროვნული  გენური  ბანკის  შექმნის  კონცეფცია

მომხსენებელი:კახა ნადირაძე,  სოფლის  მეურნეობის  დოქტორი

ფერმერთა  უფლებების დაცვის  ასოციაციის  პრეზიდენტი.

2. მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2020 წლის 14 ივლისის საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2020 წლის 14 ივლისის საერთო კრების

       თბილისი                            დღის წესრიგი                        დასაწყისი 14 საათზე

  

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის არჩევნები.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

2. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

3. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გარღვევის სტატეგიის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა

4.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების შექმნისა და განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის შესახებ.      

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

5.         მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 13 ივლისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

13 ივისს სხდომის

 

თბილისი                                დღის     წესრიგი                                    12   საათი

 

1. აკადემიკოს ნოდარ ჩხარტიშვილის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. აკადემიის წევრ-კორესპოდენტ ოთარ ლიპარტელიანის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3. ჩაის პლანტაციების განოყიერების სისტემის სრულყოფის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა.

მიმდინარე საკითხები

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 7 ივლისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 

7 ივლისის სხდომის 

დღის წესრიგი  

თბილისი                                                                                                  დასაწყისი 12 საათზე

 

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.

 

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

 

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის არჩევნების შესახებ.

 

მომხსენებელი: აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი

 

3. კლიმატის ცვლილების გავლენა აღმოსავლეთ საქართველოს წიფლნარ ეკოსისტემაზე.

მომხსენებელი: დამოუკიდებელი ეკოლოგიური ექსპერტი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე

 

4. მიმდინარე საკითხები

განცხადება

         სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებას. აგროსაინჟინრო სფერო კი, მისი განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, არის სოფლის მეურნეობის ძირეული რეფორმების ლოკომოტივი, განსაკუთრებით ეხლა-კორონავირუსის პანდემიისა და მის შემდგომ პერიოდში.

        ამასთან დაკავშირებით საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილება ატარებს ინტერნეტ სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას თემაზე: „საქართველოს აგროსაინჟინრო სექტორის სტაბილიზაციისა და განვითარების პრიორიტეტები კორონავირუსის პანდემიისა და მის შემდგომ პერიოდში“.

                                კონფერენციის ჩატარების თარიღი 17-18 სექტემბერი, 2020 წელი.

           კონფერენციის მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ მოხსენების თეზისები სსმმ აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებაში არაუგვიანეს 2020 წლის 15 სექტემბრისა განყოფილების სწავლულ მდივანთან (დოქტ. მარინე ბარვენაშვილი, ელექტრონული მისამართი: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

          კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტში რედაქტირების შემდეგ სტატიის ელექტრონული ვერსია დაიშვება სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ელექტრონულ სამეცნიერო შრომებში დასაბეჭდად.

         კონფერენციის შრომათა კრებულის ელექტრონული ვერსია დაეგზავნება სტატიის ავტორს/ავტორებს კონფერენციის ჩატარებიდან არა უგვიანეს 10 დღისა. კონფერნციაში მონაწილე სტატიის ავტორი/ავტორები აგრეთვე მიიღებენ სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაში მონაწილეობის ელექტრონულ სერტიფიკატებს.

        (სტატიის ელექტრონული ვერსიის წარმოდგენის წესი იხილეთ ბმულზე).

                                  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის 2020 წლის 25 ივნისის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

                     პრეზიდიუმის 2020 წლის 25 ივნისის   სხდომის დღის წესრიგი

                        

       თბილისი                               დასაწყისი 12 საათზე

  1. 1.საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას შორის განახლებული თანამშრომლობის მემორანდუმის განხილვის შესახებ.


მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;

                              აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველი, აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

  1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების შექმნის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

3. ინფორმაცია COVID – 19 კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული პანდემიის პერიოდში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე; პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

4. ინფორმაცია აკადემიკოს თემურ რევიშვილის მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშობის შესახებ.  

 

განცხადება

             2020 წლის 04 მაისს ონლაინ რეჟიმში ჩატარებული სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარის თემაზე: „სატყეო კვლევის პოტენციალი საქართველოში და პერსპექტივები“  მნიშვნელობიდან და თემატიკიდან გამომდინარე, ღონისძიებამ დიდი ინტერესი გამოიწვია სატყეო პრობლემებით დაინტრესებულ საზოგადოებაში. სემინარის ორგანიზატორმა - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიამ გადაწყვიტა სემინარში მონაწილეთა გამოსვლები გააერთიანოს ერთ შრომათა კრებულში და მისი ელექტრონული ვერსია და სემინარში მონაწილეობის სერტიფიკატები დაურიგოს ონლაინ რეჟიმში ჩატარებული სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარის ყველა მონაწილეს.

(სტატიის წარმოდგენის წესი იხილეთ ბმულზე).

შენიშვნა: 1. სტატიის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 20 ივნისი;

                   2. სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს ელ-ვერსიის სახით სსმმ აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილებაში აკადემიის სტიპენდიატის, დოქტ. გიორგი ქავთარაძის სახელზე. E-mail: g.kavtaradze@agruni.edu.ge

საქართველოს სოფლის მეურნეობის

მეცნიერებათა აკადემიის

აკადემიური დეპარტამენტი

გვერდი 1    25-დან

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com