საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

დადგენილებები 2013

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს დადგენილებები

2013 წელი

#

TariRi
 da
 oqmis #

ganxiluli sakiTxi da Sesabamisi dadgenilebebi

1.

01 marti, 2013w.

oqmi #2

 

1.        saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvili wevrebis vakantur adgilebze asarCevad, akademiis saerTo krebisa da saarCevno kampaniis maRalorganizebulad momzadebisa da Catarebis mizniT saeqsperto-sakonkurso komisiis damtkicebis Sesaxeb.

                  momxsenebeli: akad.g.jafariZe

   dadgenileba: 1.1. mowonebul iqnas da damtkicdes saeqsperto-sakonkurso komisia Semdegi SemadgenlobiT: akademikosebi p.nasyidaSvili (Tavmjdomare), komisiis wevrebi a.vaSakiZe, o.qeSelaSvili, n.CxartiSvili, v.canava.

   1.2. saeqsperto-sakonkurso komisiam erTi kviris vadaSi warmoadginos winadadeba saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvili wevrebis (akademikosebis) vakantur adgilebze asarCevad specialobebis mixedviT konkursis gamocxadebis Sesaxeb.

   1.3. saeqsperto-sakonkurso komisiam uzrunvelyos akademiis nadvili wevrebis (akademikosebis) arCevnebis momzadeba-Catareba saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wesdebisa da akademiis saerTo krebis mier damtkicebuli arCevnebis Catarebis debulebis sruli dacviT.

   1.4. kontroli aRniSnuli dadgenilebis Sesrulebaze daevalos akademiis vice-prezidents – akademikos-mdivans, akademikos g.jafariZes.

          2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiur sabWosTan arsebuli erovnuli koordinatorebis damtkicebis Sesaxeb.

                momxsenebeli akad. g.aleqsiZe

dadgenileba: 2.1. damtkicdes saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis  akademiur sabWosTan arsebuli erovnuli koordinatorebis Semdegi Semadgenloba:

 1.        mevenaxeoba  _ akad. nodar CxartiSvili _ bin. 2-36-00-16; mob. 599-51-88-58;

 2. mexileoba – akad. iuza vasaZe _ bin. 2-23-21-51; mob.5-77-40-76-31;

 3. Cai da citrusebi – akad. valerian canava _ b. 65-38;    mob. 599-53-22-25;

 4. mindvrisa da bostneuli kulturebi –akad. petre nasyidaSvili _  
    b. 2-30-26-28; mob.-599-26-83-51;

 5. mecxoveleoba–akad. w/k. jemal guguSvili _b. 2-69-40-24; Mmob. 577-41-29-23;

 6. veterinaria _ akad. w/k. Tengiz yuraSvili _b. 2-31-48-18;   mob. 599-58-55-16;

 7. s.m. meqanizacia  _ akad. rezo maxarobliZe _ bin. 2-61-00-26;   mob. 599-53-52-82;

 8.  sasoflo-sameurneo produqtebis  Senaxva da gadamuSaveba  –
     akad. nugzar baRaTuria _ bin. 2-22-66-46; mob. 599-43-15-14; 

      akad. Tengiz nanitaSvili _ bin. 2-33-27-37; mob. 599-71-55-33;  

 9.  metyeveoba _ akad. revaz CageliSvili _ b. 2-23-28-74; mob. 599-93-96-00.

     akad. givi jafariZe _ bin. 2-22-20-47; 2-91-71-65; mob. 599-54-99-99;

10. agroqimia-niadagmcodneoba – akad. gogola margvelaSvili _ bin. 2-38-61-34;
      mob. 599-63-14-61;

11. mcenareTa dacva _ akad. guram aleqsiZe _ b. 2-36-00-16; mob. 593-20-07-93;

 12. sasoflo-sameurneo ekologia _

     akad. w. k. Tamaz TurmaniZe _ bin 2-38-61-32; mob. 591-17-04-96

 13. hidromelioracia _ teqnikis mecnierebaTa doqtori, profesori

    irakli yruaSvili _ mob. 555-23-23-73.

 14. meabreSumeoba _ akad.w/k giorgi nikoleiSvili _ mob. 597-31-33-11;

     akad. w/k Tamaz kunWulia _ bin. 2-38-29-28; mob. 599-50-38-16.

     akad. w/k elguja SafaqiZe _ bin. 2-23-02-93; mob. 577-71-17-75

 15. s.m. eleqtrifikacia da avtomatizacia –

    akad. arCil vaSakiZe _ bina  2-22-53-53; mob. 577-79-91-91;

16.  meRvineoba _akad. w/k guram papuniZe _ bin. 2-7-50-21; mob. 599-50-61-25;

     zurab tyemalaZe _ saqarTvelos parlamentis  dargobrivi ekonomikis
      da ekonomikuri politikis komitetis  Tavmjdomare;  

17.  sakvebwarmoeba _ akad. gogoTur aglaZe _ bin. 2-95-36-58; mob. 577-46-11-44

 18.  mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis teqnologia _

      akad. zurab cqitiSvili _ bin. 2-37-18-52; mob. 577-57-77-71;

 19.  miwaTmoqmedeba _ akad. w/k givi caguriSvili _ bin. 2-53-39-61; mob. 599-63-12-34;

 20.  mefutkreoba _biologiis akad. doqtori boris wiTliZe _bin. 2-60-70-16;

       mob. 593-65-69-92.

  2.2. daevalos akademiis vice-prezidents akademikos-mdivans, akademikos g.jafariZes 7 dRis vadaSi uzrunvelyos akademiur sabWosTan arsebuli erovnuli koordinatorebis saqmianobis Sesabamisi debulebis saboloo variantis akademiur sabWoze gansaxilvelad warmodgena.

2.

7 marti

2013 weli

oqmi #3

 

  1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvili wevrebis (akademikosebis) vakantur adgilebze asarCevad konkursis gamocxadebis Sesaxeb

          momxsenebli: saeqsperto-sakonkurso komisiis  Tavmjdomare, akad. p.nasyidaSvili.

daaadgines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wesdebis me-10 Tavis Sesabamisad gamocxaddes konkursi saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvili wevrebis (akademikosebis) asarCevad Semdeg vakantur specialobebSi: agroniadagmcodneoba, agroekologia – 1 adgili, miwaTmoqmedeba -1 adgili, mexiloeba – 1 adgili, seleqcia-meTesleoba – 1 adgili, soflis meurneobis ekonomika- 1 adgili, zooteqnia – 1 adgili,  veterinaria – 1 adgili, sasmelebis teqnologia (alkoholiani da ualkoholo) - 1 adgili.

 

  1. samecniero sabWos Camoyalibebis Sesaxeb

               momxseneblebi: akad. g.aleqsiZe, akad. n.qarqaSaZe

   daadgines: 2.1. miRebul iqnas akademiis prezidentis, akademikos g.aleqsiZis winadadeba saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi samecniero sabWos Seqmnis Sesaxeb

   2.2. akademiis samecniero sabWos Tavmjdomared dainiSnos akademikosi n. qarqaSaZe

 

   3. akademiis akademiuri da administraciuli departamentebis debulebebis damtkicebis Sesaxeb

               momxseneblebi: akad. w/k e.SafaqiZe, akad. w/k o.bedia.

daadgines: mowonebul iqnas da damtkicdes akademiis akademiuri departamentis  debuleba warmodgenili saxiT.

mowonebul iqnas da damtkicdes akademiis administraciuli departamentis debuleba warmodgenili saxiT.

 

  1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos SemadgenlobaSi cvlilebebis Setanis Sesaxeb.

M                          momxsenebli ssmm akademiis prezidenti akad. g. aleqsiZe.

Ddaadgines: 4.1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri  sabWos  ricxovnoba ganisazRvros 15 kaciT. 

  4.2. akademiis akademiuri sabWos SemadgenlobaSi damatebiT Seyvanili iqnen: sau-s mebaReobis, mevenaxeobis da meRvineobis institutis mecnier-konsultanti, akademikosi nodar CxartiSvili, akademiis akademiuri departamentis ufrosi, akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe, akademiis prezidentis moadgile, administraciuli departamentis ufrosi, akademiis wevr-korespondenti omar bedia, saqarTvelos soflis meurneobis saministros ministris mTavari mrCeveli, akademiis wevr-korespondenti Tamaz kunWulia da baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo agraruli  da membranuli institutis mTavari mecnier-muSaki, akademiis wevr-korespondenti guram papuniZe.

   4.3. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos zemoaRniSnuli dadgenileba dasamtkiceblad waredginos saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis saerTo krebas.

 

   5. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiur sabWosTan arsebuli erovnuli koordinatoris debulebis damtkicebis Sesaxeb.

Mmomxsenebeli akademiuri departamentis ufrosi akad.w/k e. SafaqiZe

Ddaadgines: mowonebul iqnas da damtkicdes akademiis akademiur sabWosTan arsebuli erovnuli koordinatoris debuleba.

 

3.

28 marti, 2013w.
oqmi #4

1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero Jurnal “moambe”-s redkolegiis SemadgenlobaSi nawilobrivi cvlilebebis Setanis Sesaxeb.

           momxseneblebi: akad. g.aleqsiZe, akad. g.jafariZe.

 daadgines: 1.1. ganTavisufldes akad. SoTa WalaganiZe akademiis samecniero Jurnal “moambis” mTavari redaqtoris movaleobisagan da datovebuli iqnas saredaqcio kolegiis wevrad.

  1.2. akademiis samecniero Jurnalis “moambe”-s mTavar redaqtorad  damtkicdes akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe da Sesabamisad ganTavisufldes igi zemoaRniSnuli Jurnalis mTavari redaqtoris moadgilis movaleobisagan.

  1.3. akademiis samecniero Jurnalis “moambe”-s mTavari redaqtoris  moadgiled damtkicdes akademiis vice-prezidenti – akademikos- mdivani, akademikosi givi jafariZe, masve daevalos akademiis sainformacio biuletenis “akademiis macne”-s redaqtoroba.

   1.4. akademiis samecniero Jurnal “moambe”-s redkolegiis SemadgenlobaSi Seyvanili iqnen: akademiis akademiuri departamentis ufrosi, akademiis wevr-korespondenti e.SafaqiZe da akademiis swavluli mdivani, akademiuri doqtori a. giorgaZe. masve daevala akademiis sainformacio biuletenis “akademiis macnes” redaqtoris moadgileoba, xolo “akademiis macnes” pasuxismgebel mdivnad damtkicdes akademiuri doqtori g. mosaSvili.

 2.        hibriduli simindi maRali mosavlianobisa da xarisxis sawindaria.

               momxsenebeli: akademiis w/k o.liparteliani

  daadgines: 2.1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis saxeliT gaigzavnos Sesabamisi werili soflis meurneobis saministroSi, romelSic aRniSnuli iqneba marcvleuli kulturebisa da hibridebis gamoyvanis mizniT saseleqcio samuSaoebisa da mecnieruli kvlevebis aRdgenis aucilebloba, simindis hibriduli Teslis warmoebis mniSvneloba.

   2.2. rekomendacia gaewios fermerul meurneobebSi dasanergad simindis hibrid  “wilkan-1” da “wilkan-2”-is Teslis warmoebas, risTvisac daevalos saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wevr-korespondents oTar lipartelians Sesabamisi rekomendaciebis da Tesvis agroteqnikuri RonisZiebebis momzadeba.

 

3.       mexileobis dargSi arsebuli mdgomareoba da misi ganviTarebis  perspeqtivebi saqarTveloSi.

                 momxsenebli: akademiis w/k g. badriSvili.

   daadgines: 3.1. werilobiT ecnobos soflis meurneobis saministros mexileobis dargis ganviTarebisaTvis aucilebeli da gadaudebeli RonisZiebebis Sesaxeb;

   3.2. daevalos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wevr-korespondents givi badriSvils moamzados saqarTveloSi mexileobis ganviTarebis aucilebeli da gadaudebeli RonisZiebebis ganxorcielebis rekomendaciebi.

 

    4. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos SemadgenlobaSi akad. o. qeSelaSvilis Seyvanis Sesaxeb.

                    momxsenebeli: akad. g.aleqsiZe.

    daadgines: 4.1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wesdebis VI Tavis 21-e muxlis safuZvelze, akademiis akademiuri sabWos SemadgenlobaSi Seyvanili iqnes akademiis ekonomikis sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani, akademikosi o.qeSelaSvili. 

          5. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos sxdomis momzadebis reglamentis Sesaxeb.

         Mmomxsenebeli: akademiuri departamentis ufrosi   akad. w/k e. SafaqiZe.

Ddaadgines: damtkicdes saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos sxdomis momzadebis reglamenti warmodgenili formiT.

 

4.

16 aprili

2013 weli

oqmi #5

 

 

 

1.          1.  saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis saerTo krebis mowvevis Sesaxeb.

M     momxsenebeli: akademiis vice-prezidenti, akademikos-mdivani, akad. g. jafariZe.

Ddaadgines: momwveuli iqnas saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis saerTo kreba 26 aprils dRis 12 saaTze Semdegi dRis wesrigiT:

1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos SemadgenlobaSi nawilobrivi cvlilebebis Setanis Sesaxeb. momxsenebeli: akad. g.aleqsiZe;

2. informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvili wevrebis (akademikosebis) vakantur adgilebze asarCevad gamocxadebul konkursSi monawileTa Sesaxeb.

           momxsenebli: akad. p. nasyidaSvili

3. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvili wevrebis (akademikosebis) arCevnebi;

 

5.

25 aprili

2013 weli

oqmi #6

 

 

1. mebocvreobis ganviTarebis perspeqtivebi saqarTveloSi.

               momxsenebeli akademiis w/k j.guguSvili

   daadgines: დაევალოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის   მეცხოველეობის, ვეტერინარიის, საკვებწარმოებისა და მეცხოველეობის პროდუქტების გადამუშავების საკოორდინაციოდარგობრივი სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანს, აკადემიკოს ზურაბ ცქიტიშვილს მოხსენებაში განხილული რეკომენდაციები და ღონისძიებები მებოცვრეობის დარგის განვითარების შესახებ გაითვალისწინოს  მეცხოველეობის ერთიანი სტრატეგიის შემუშავების დროს და  წარმოადგინოს იგი აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად.

        2. meabreSumeobaSi samanqano teqnologiebis da teqnikuri saSualebebis danergvis perspeqtivebi saqarTveloSi.

M                            momxsenebeli: akademiis w/k e. SafaqiZe.

Ddaadgines: 2.1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier damuSavebuli  dokumentis - “saqarTvelos meabreSumeobis ganviTarebis koncefcia 2012-2025 wlebSi” Sesabamisad mizanSewonilia qarTuli meabreSumeobis etapobrivi aRdgenisaTvis sxva mniSvnelovan RonisZiebebTan erTad pirvel etapze meabreSumeobis Sromatevadi procesebis mcire meqanizaciis teqnikuri saSualebebis konstruqciebis (TuTis eqspluataciis manqanebi da mowyobilobebi, TuTis totebidan foTlebis gamcleli da foTolsaWreli mowyobilobebi, martivi tipis TuTis abreSumxvevias gamosakvebi mowyobilobebi, xelovnuri caxebis dasamzadebeli da parkis gasawmendi martivi tipis mowyobilobebi, nedli abreSumis parkis amosaxvevi martivi tipis danadgarebi da sxva) damzadeba, risTvisac:

   eTxovos saqarTvelos soflis meurneobis saministros aRniSnuli sakiTxebis mecnieruli uzrunvelyofisa da teqnikuri davalebis momzadebisaTvis xelSekruleba gaaformos saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasTan;

  2.2. eTxovos saqarTvelos soflis meurneobis saministros aRniSnuli sakiTxebis praqtikuli gadawyvetisa da meabreSumeobis mcire meqanizaciis teqnikuri saSualebebis sacdeli nimuSebis damzadebisaTvis xelSekruleba  gaaformos saqarTvelos agrarul universitetTan, (sadac dReisaTvis funqcionireben meqanizaciis da eleqtrifikaciis da meabreSumeobis kvleviTi institutebi).

                3.  cvlilebebi saqarTvelos kanonSi “vazisa da Rvinis Sesaxeb”

             momxsenebeli: akad. n. baRaTuria.

Ddaadgines: daevalos n.CxartiSvils, g.papuniZes, z.cqitiSvils Seqmnan specialistebis jgufi, sadac erToblivad iqneba miRebuli gadawyvetileba saqarTvelos kanonSi “vazisa da Rvinis Sesaxeb” cvlilebebis Setanis mizanSewonilobis Sesaxeb

4.       Sualeduri kulturebi da maTi roli saxnavi miwis intensiurad gamoyenebis Sesaxeb.

              momxsenebeli akademiis w/k g. caguriSvili.

   Ddaadgines: werilobiT ecnobos soflis meurneobis saministros  raTa droulad moxdes akademiis wevr-  korespondentis givi caguriSvilis mier wardgenili sakvebi   kulturebis agro-wesebis ganxilva da gamocema.

5.       agrarul sferoSi wlis saukeTeso qarTveli mecnieris wodebis miniWebis Sesaxeb.

           momxsnebli akad. g.aleqsiZe.

   Ddaadgines: 5.1. eTxovos akademiis sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebebis akademikos mdivnebs 10 dRis vadaSi warmoadginon TavianTi mosazrebebi da SeniSvnebi  “agrarul sferoSi wlis saukeTeso qarTveli mecnieris wodebis miniWebis Sesaxeb” debulebasTan dakavSirebiT.

   5.2. “agrarul sferoSi wlis saukeTeso qarTveli mecnieris wodebis miniWebis Sesaxeb” debuleba ganTavsdes soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis veb-gverdze:

http://www..academiy-as-georgia.dsl.ge

    6. akademiis akademiuri sabWos mier 2013 wlis 01 marts damtkicebul erovnul koordinatorTa debulebaSi nawilobrivi cvlilebebis Setanis Sesaxeb.

                               momxsenebeli: akad. g.jafariZe

   daadgines: 6.1. gauqmdes akademiis akademiuri sabWos 2013 wlis  01 marts damtkicebuli akademiis akademiur sabWosTan arsebuli erovnul koordinatorTa debulebis punqti #2 da mis nacvlad damtkicebuli iqnas punqti #2 axali redaqciiT: ”erovnuli koordinatorebis saqmianobas xelmZRvanelobasa da koordinacias uwevs Sesabamisi sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani, ganyofilebis mier damtkicebuli erovnul koordinatorTa samuSao gegmis Sesabamisad”.

  6.2. saqarTvelos kanonis “saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis Sesaxeb kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze” muxli 161 –is punqtis 2 (“saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia ixilavs da afasebs agraruli profilis   samecniero-kvleviTi dawesebulebebis (maTi samarTleblivi formis miuxedavad) saqmianobis amsaxvel wliur angariSebs da dasrulebul samecniero-kvleviT samuSaoebs, risTvisac uflebamosilia am organizaciebidan Tavisi kompetenciis sazRvrebSi gamoiTxovos damatebiTi saWiro informacia da Sefasebebi acnobos amave organizaciebs, xolo saTanado rekomendaciebi – dainteresebul samTavrobo uwyebebs”)  safuZvelze saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiur sabWosTan arsebuli erovnuli koordinatorebis debulebaSi me-3 punqti Camoyalibdes Semdegi redaqciiT:

    Tavis saqmianobaSi erovnuli koordinatori xelmZRvanelobs saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wesdebiT da aRniSnuli debulebiT. maT ufleba aqvT agraruli profilis samecniero-kvleviTi dawesebulebebidan (maTi samarTleblivi formis miuxedavad) gamoiTxovon damatebiTi saWiro informacia da Sefasebebi acnobos amave organizaciebs, xolo saTanado rekomendaciebi – dainteresebul samTavrobo uwyebebs.

   6.3. zemoaRniSnuli cvlilebebi Setanili iqnas saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiur sabWosTan arsebul erovnul koordinatorTa debulebaSi.

 

6.

31  maisi

2013 weli

oqmi #7

 

 

   1.  saqarTvelos sasoflo-sameurneo melioraciis ganviTarebis Sesaxeb.

                  momxsenebeli: erovnuli koordinatori teqn. mecn. doqtori,

                                                             prof. i.yruaSvili.

 

      daadgines: 1.1. mowonebul iqnas profesor irakli yruaSvilis moxseneba “sasoflo-sameurneo melioraciis mdgomareoba da misi ganviTarebis perspeqtivebi saqarTveloSi”.

   1.2. daevalos profesor irakli yruaSvils umokles vadaSi warmoadginos sasoflo-sameurneo melioraciis ganviTarebis 2017 wlamde moklevadiani da 2020 wlis CaTvliT grZelvadiani programebi.

 

   2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sapatio prezidentis wodebis SemoRebis mizanSewonilobis Sesaxeb.

      momxsenebeli: akad. g.aleqsiZe

      daadgines: gauqmdes saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos 2013 wlis 25 ianvris dadgenileba saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sapatio prezidentis wodebis SemoRebis Taobaze, akademiis wesdebaSi nawilobrivi cvlilebebis Setanis Sesaxeb.

 

   3. ukrainis qalaq kameanec-podolskis agrarul-teqnikur universitetSi gamarTul mesame  saertaSoriso konferenciis Sesaxeb

              momxsnebeli: akademiuri doqtori a. giorgaZe

      daadgines: akademiis swavluli mdivnis, akademiuri doqtoris anatoli giorgaZis informacia qalaq kamianec-podolskis agrarul-teqnikur universitetSi (ukraina) 22-24 maiss gamarTul  III  saerTaSoriso konferenciis “zooteqnikuri mecnierebis istoria da perspeqtivebi” muSaobis Sedegebis Sesaxeb Sefasdes dadebiTad da miRebuli iqnas cnobad.

 

   4. agrarul sferoSi wlis saukeTeso qarTveli mecnieris wodebis miniWebis debulebis damtkicebis Sesaxeb.

               Momxsenebeli: akademiis w/k e.SafaqiZe

   mowonebuli iqnas da damtkicdes  agrarul sferoSi wlis saukeTeso qarTveli mecnieris wodebis miniWebis debuleba da 2013 wlis ivlisis TveSi presaSi gamocxaddes Sesabamisi konkursi.

 

7.

27 ivnisi

2013 weli

oqmi #8

 

  1. nabaRari da navenaxari niadagebis nayofierebis aRdgenis RonisZiebebis Sesaxeb.

             momxsenebeli: akad. j. oniani

   daadgines: daevalos akademikos jumber onians moTxovnis SemTxvevaSi miawodos soflis meurneobis saministros Sesabamisi rekomendaciebi da niadagis movlis sistemebi.

 

  2. agraruli seqtoris teqnologiur-resursuli potencialis zrdis strategiuli sistemis Sesaxeb.

             momxsenebeli: akad. o.qeSelaSvili

   daadgines: 2.1. mowonebuli iqnas akademikos o.qeSelaSvilis mier warmodgenili samecniero-gamoyenebiTi proeqti `saqarTvelos agraruli seqtoris teqnologiur-resursuli potenciali da misi zrdis ekonomikuri meqanizmebi;”

    2.2.   eTxovos akademiis akademiur sabWos proeqti gasacnobad miawodos soflis meurneobis saministros.

   2.3. soflis meurneobis saministros mxridan dafinansebis SemTxvevaSi Camoyalibdes droebiTi SemoqmedebiTi jgufi, romelSic gaerTiandebian akademiis wevrebi, wevr-korespondentebi, mowveuli mecnierebi da winaswar Sedgenili samuSao gegmis mixedviT gaSlian samecniero-kvleviT samuSaoebs aRniSnuli samecniero-gamoyenebiTi proeqtis dasaxvewad;

   2.4. proeqtis damuSavebis saerTo xelmZRvaneloba daevalos akademikos o.qeSelaSvils.

 

   3. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis agronomiul sakoordinacio-dargobriv samecniero ganyofilebis mier damuSavebuli programa ”marcvlis” Sesaxeb.

            momxsenebeli: akad. p. nasyidaSvili

     daadgines: 3.1. daevalos agronomiul sakoordinacio-dargobriv samecniero ganyofilebas warmoadginos winadadebebi “programa marcvlis” gansaxorcieleblad aucilebeli RonisZiebebis Sesaxeb.

  3.2. eTxovos saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiur sabWos “programa marcvlis” ganxorcielebisaTvis saWiro RonisZiebebis srulyofili varianti warudginos soflis meurneobis saministros.

 

8.

26 ivlisi

2013 weli

oqmi #9

 

  1. q. varnaSi (bulgareTi) gamarTul saerTaSoriso konferenciis Sesaxeb.

                                    momxsenebeli: akad. j.kacitaZe

daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad da miRebul iqnas cnobad.

2. aWaris avtonomiur respublikaSi Caisa da subtropikuli kulturebis arsebuli mdgomareoba da ganviTarebis perspeqtivebi.

          momxsenebeli: akademiis w/k r.jabniZe

daadgines: cnobad iqnas miRebuli saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wevr-korespondentis r. jabniZis moxseneba “aWaris avtonomiur respublikaSi Caisa da subtropikuli kulturebis arsebuli mdgomareoba da ganviTarebis perspeqtivebi”.

3. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias, saqarTvelos savaWro palatasa da profesiuli ganviTarebis fonds Soris memorandumis SeemuSavebeli komisiis Sesaxeb.

           momxsenebeli: akademiis w/k e.SafaqiZe

daadgines: warmodgenili TanamSromlobis memorandumi saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias, saqarTvelos savaWro-samrewvelo palatasa da saqarTvelos profesiuli ganaTlebis fonds Soris Sefasdes dadebiTad.

4. informacia umaRlesi ganaTlebis da mecnierebis reformis koncefciasTan dakavSirebiT ssmm akademiis komisiis mier SemuSavebuli mosazrebebisa da winadadebebis Sesaxeb.

          momxsenebeli: akad a.didebuliZe

daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad da ssmm akademiis komisiis mier SemuSavebuli mosazrebebi da winadadebebi gadaeces saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros.

 

9.

30 agvisto, 2013 weli.

 

1.  “setyva, masTan brZolis arsebuli mdgomareoba da perspeqtivebi”.

                   momxsenebeli akad. S WalaganiZe.

daadgines:

1.1. akad. S WalaganiZis informacia “setyva, masTan brZolis arsebuli mdgomareoba da perspeqtivebi” miRebuli iqnes cnobad.

2.1 akad. S. WalaganiZem 20 seqtembramde moamzados winadadebebi da rekomendaciebi ganxilul sakiTxTan dakavSirebiT , romlebic Semdgom waredgineba saqarTvelos mTavrobas.

2. “saqarTveloSi introducirebuli xexilis axali jiSebi da maTi geografiuli gavrceleba”.

                 momxseneblebi akad. v. kvaliaSvili da
                         akad. doqtori z. boboqaSvili.

daadgines:

2.1. akad. v. kvaliaSvilis da akad. doqtori z. boboqaSvilis informacia “saqarTveloSi introducirebuli xexilis axali jiSebi da maTi geografiuli gavrceleba”miRebuli iqnes cnobad.

2.2 akad. v. kvaliaSvilma da akad. doqtorma z. boboqaSvilma 20 seqtembramde warmoadginon winadadebebi da rekomendaciebi saqarTvelos soflis meurneobis saministroSi warsadgenad.

mimdinare sakiTxi 1:

informacia saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferenciis “inovaciuri teqnologiebi agraruli seqtoris mdgradi da usafrTxo ganviTarebisaTvis” mzadebasTan dakavSirebiT.

                        momxs. akad. w/k e. SafaqiZe;

 

daadgines:

 1.1 akad. w/k e. SafaqiZis informacia saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferenciis “inovaciuri teqnologiebi agraruli seqtoris mdgradi da usafrTxo ganviTarebisaTvis” mzadebasTan dakavSirebiT miRebuli iqnes cnobad;

 1.2. ssmm akademiis xelmZRvanelobam  m.w. 30 seqtembramde gamonaxos finansuri SesaZlebloba konferenciis farglebSi erTi auditoriis kosmetikuri remontis Casatareblad.

 

mimdinare sakiTxi 2:

 ssmm akademias da saxelmwifo, samecniero da saganmanaTleblo dawesbulebebs Soris urTierT TanamSromlobis  memorandumebis momzadebis mimdinareobis Sesaxeb.

                     momxs. akademiuri departamentis ufrosi

                                           akad. w/k e. SafaqiZe;

daadgines:

2.1. akad. w/k e. SafaqiZis informacia “ssmm akademias da saxelmwifo, samecniero da saganmanaTleblo dawesebulebebs Soris urTierT TanamSromlobis  memorandumebis momzadebis mimdinareobis Sesaxeb”, miRebuli iqnes cnobad;

2.2 daevaloT memorandumebis momzadebis komisiis Semadgenlobebs 2013 wlis 20 seqtembramde warmoadginon sxva organizaciebsa da ssmm akademias Soris urTierT TanamSromlobis memorandumebis dasrulebuli variantebi akademiur sabWoze gansaxilvelad.

mimdinare sakiTxi 3.

“agrarul sferoSi wlis saukeTeso mecnieris wodebis” konkursis mimdinareobis Sesaxeb.

                        momxs. akademiuri departamentis ufrosi
                                              akad. w/k e. SafaqiZe;

daadgines:

3.1. akademiuri departamentis ufrosis akad. w/k e. SafaqiZis informacia “agrarul sferoSi wlis saukeTeso mecnieris wodebis” konkursis mimdinareobis Sesaxeb, miRebuli iqnes cnobad.

3.2. daevaloT akademiis sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebebis akademikos-mdivnebs (akad. g. margvelaSvili, akad. z. cqitiSvili, akad. r. maxarobliZe, akad. o. qeSelaSvili) konkursis organizebulad da gamWirvaled Catarebis mizniT debulebis Sesabamisad 2013 wlis 25 seqtembramde Camoayalibon saeqsperto-sakonkurso komisiebis Semadgenlobebi da warmoadginon isini akademiur sabWoze dasamtkiceblad.

10.

 27seqtemberi

2013 w.

    oqmi #11

 

I.moismines:niadagis eroziisagan dacva da erozirebuli niadagebis nayofierebis amaRlebis RonisZiebebi SidamTian aWaraSi;

momxsenebeli:saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wevr-korespondenti oTar RorjomelaZe.

 

daadgines:

     1.warmodgenili informacia miRebuli iqnes cnobad;

      2. akademiis wevr-korespondentis oTar RorjomelaZis

mier damuSavebuli rekomendaciebi gadaeces saqarTvelos soflis meurneobis da aWaris soflis meurneobis saministroebs saxelmZRvanelod da warmoebaSi dasanergad.

* * *    

II.moismines:mevenaxeobis Semdgomi ganviTarebis  mimarTulebebi saqarTveloSi;

momxsenebeliakademikosi nodar CxartiSvili.

         daadgines:
     1.
warmodgenili informacia miRebul iqnes cnobad.

           2. momzaddes mevenaxeoba-meRvineobis reabilitaciisa da mdgradi ganviTarebis saxelmwifo miznobrivi programa, romelic moicavs dargobrivi mecnierebis reabilitaciasac, romlis farTod ganxilvis Semdeg igi gadaecema saTanado uwyebebs msvlelobisaTvis.

   

III.mimdinare sakiTxebi:

1.       moismines:“agrarul sferoSi wlis saukeTeso mecnieris wodebis” gamosavleni saeqsporto-sakonkurso komisiebis Semadgenlobis damtkicebis  Sesaxeb;              

momxsenebeli:saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe.

                 daadgines:

                   1. Tanaxmad “agrarul sferoSi wlis saukeTeso  qarTveli mecnieris wodebis miniWebis” debulebis da saqarTvelos soflis  meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos gadawyvetilebisa (27 seqtem-beri, 2013 weli) damtkicdes akademiis sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebebis mier warmodgenili saeqsperto-sakonkurso komisiebi Semdegi SemadgenlobiT:

           gronomiuli sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebidan:

1.      akad. margvelaSvili gogola (Tavmjdomare);

2.      akad. nasyidaSvili petre;

3.      akad. Canqseliani zauri.

  mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebis da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebidan:

1.      akad. cqitiSvili zurabi (Tavmjdomare);

2.      akad. guguSvili jemali;

3.      sof. meurn. mecn. doqtori TorTlaZe levani;

4.      vet. mecn. doqt. naTiZe merabi;

5.      vet. mecn. doqt. goderZiSvili daviTi.

          sainJinro sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebidan:

1.       akad. didebuliZe aleqsandre (Tavmjdomare);

2.      akad. vaSakiZe arCili;

3.      akad. papuniZe gurami;

4.      akad. w/k bedia omari;

5.      teqn. mecn. doqt. yruaSvili irakli.

 

           ekonomikis sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebidan:

1.       akad. WiTanava nodari (Tavmjdomare);

2.      akad. w/k koRuaSvili paata;

3.      akad. w/k nikoleiSvili giorgi.

2.      saeqsperto-sakonkurso komisiebma erTi Tvis vadaSi debulebis Sesabamisad akademiur sabWos gansaxilvelad warudginos saTanado masalebi da rekomendaciebi konkursSi monawile kandidatebis naSromebis Sesaxeb da rekomendacia gauwios mxolod erT kandidats.

 

2.      moismines:soflis meurneobis produqtebis gadamuSavebis sakoordinacio dargobrivi samecniero ganyofilebis aRdgenis Sesaxeb;

                  

                           momxsenebeli:akademikosi nugzar baRaTuria.

  daadgines:

aRniSnuli sakiTxi garda sainJinro-sakoordinacio samecniero ganyofilebisa ganxiluli iqnas sxva danarCen sakoordinacio-samecniero ganyofilebebis sxdomebze, Sejerdes maTi azri  da winadadebebi waredginos akademiur sabWos.

                 

                 3. moismines:informacia saerTaSoriso samecniero-praqtikul konferenciis “inovaciebi agraruli seqtoris mdgradi da usafrTxo ganviTarebisaTvis” saorganizacio RonisZiebebis dasrulebasTan dakavSirebiT;

                           momxsenebeli:akademiuri departamentis ufrosi, akademiis

                                wevr-korespondentie.SafaqiZe

daadgines:

      1. warmodgenili informacia miRebuli iqnes cnobad.

        2. akademiis mier am mimarTulebiT Catarebuli muSaoba Sefasdes dadebiTad, xolo konferenciis Sedegebi mosmenili iqnes akademiuri sabWos uaxloes sxdomaze.

11.

 25 oqtomberi, 2013 w.
oqmi#12

1.        moismines: "mecxoveleobis produqtebis gadamamuSavebel sawarmoebSi riskis Sefasebis, Sida kontrolis (hasapi), prevenciuli sistemebisa da mikvlevadobis gamoyenebis problemebi";

       momxsenebeli: akademikosi zurab cqitiSvili

daadgines:

1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia mxars uWers riskis Sefasebis damoukidebeli struqturis Seqmnas, rac unda aisaxos Sesabamis kanonSi;

2.saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis principuli poziciaa, rom biznes-operators misi moTxovnis Sesabamisad moqmedi kanonmdeblobis vadebSi miewodos uflebamosili organos  mier zusti da obieqturi informacia cxovelTa janmrTeli da daavadebuli kerebis Sesaxeb;

 

2.        moismines:  "SoTa rusTavelis saxelobis erovnuli samecniero fondi-ganvlili gza da  axali gamowvevebi";

            momxsenebeli: akademikosi rezo asaTiani

 daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

 

 3. mimdinare sakiTxebi:

    moismines: informacia saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferenciis “inovaciebi     agraruli seqtoris mdgradi da usafrTxo ganviTarebisaTvis” Sedegebis Sesaxeb.

            momxsenebeli: akademiis swavluli mdivani,
                           akad.
doqtori anatoli giorgaZe; 

                           

 

  daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad.

 

 

12.

27 noemberi, 2013 w. oqmi#13

 

    

1. moismines: saqarTvelos agrofizikuri kvlevebis ganviTarebisa da samomavlo perspeqtivebis Sesaxeb.

 momxsenebeli: w/korespondenti, Tamaz TurmaniZe

daadgines:  1. warmodgenili informacia miRebuli iqnes cnobad.

            2. mizanSewonilia avtorma aRniSnuli sakiTxTan dakavSirebiT warmoadginis Sesabamisi rekomendaciebi, romelic SemdgomSi ganixileba rogorc ssmm akademiaSi, ise samTavrobo organizaciebSi.

                                 **************

2. moismines:  axali kultura “amarantis” gavrcelebis perspeqtivebi saqarTveloSi.

      momxseneblebi: akademikosi zaur Canqseliani,

                                     akad. doqtori iuri ramazaSvili

      daadgines: sakiTxis avtorebis mier (i. ramazaSvili, o. zardaliSvili, z. Canqseliani,) momzaddes rekomendaciebi “amarantis” kulturis farTod dasanergad, raTa igi gamoyenebuli iqnas sasursaTod, sakvebad mecxoveleobaSi da medicinaSi.

                                    **************

3. mimdinare sakiTxebi:

   3.1. moismines: ssmm akademiis wevr-korespondentis elguja SafaqiZis informacia agrarul sferoSi 2013 wlis saukeTeso qarTveli mecnieris wodebis miniWebis Sesaxeb.

       daadgines: 1. agrarul sferoSi 2013 wlis saukeTeso qarTveli mecnieris wodeba  mieniWoT:

           - agrarul dargSi - ssmm akademiis wevr-korespodents oTar lipartelians.

           - mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebis da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis dargSi - ssmm akademiis akademikos gogoTur aglaZes.

           - agrosainJinro dargSi – ssmm akademiis akademikos SoTa WalaganiZes.

           - ekonomikis dargSi – ssmm akademiis akademikos omar qeSelaSvils.

            2. konkursSi gamarjvebulebisaTvis agrarul sferoSi wlis saukeTeso qarTveli mecnieris wodebis damadasturebeli diplomebis gadacema ganxorcieldes ssmm akademiis saerTo krebaze.

            3. daevalos ssmm akademiis akademiur departaments (akad. w/k elguja SafaqiZe) agrarul sferoSi wlis saukeTeso qarTveli mecnieris wodebis miniWebisaTvis gamocxadebuli konkursis Sedegebi da akademiuri sabWos gadawyvetileba gamoaqveynos presaSi da akademiis veb-gverdze.

 @@@@@@                 **************

   3.2. moismines: ssmm kademiis vice-prezidentis-akademikos-mdivnis, givi jafariZis informacia ssmm akademiaSi soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebis Seqmnis Sesaxeb.

        daadgines:  1. saqarTvelos smm akademiaSi Seiqmnas “soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofileba”.

                    2. “soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebis” akademikos-mdivnis arCeva moxdes ssmm akademiis wesdebis Sesabamisad ganyofilebis saerTo krebaze faruli kenWisyriT.

 

                                                 *****************

3.3.  moismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidentis - akademikos-mdivnis, akademikos givi jafariZis informacia akademiis sakoordinacio-samecniero dargobrivi ganyofilebebis Sesaxeb.

   daadgines: 1. mowonebuli iqnas akademikos g. jafariZis winadadeba da akademiis sakoordinacio-samecniero dargobriv ganyofilebebs amieridan ewodos akademiis sakoordinacio-samecniero ganyofilebebi.

           2. akademiis mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoe­bis, mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis sakoordinacio- samecniero dargobriv  ganyofilebas  ewodos "mecxoveleobis (veterinaria, zooteqnia, sakvebwarmoeba) sakoordinacio samecniero ganyofileba".

           3. akademiis sainJinro sakoordinacio- dargobriv samecniero ganyofilebas amieridan ewodos "agrosainJinro sakoordinacio-samecniero ganyofileba".

           4. agronomiul sakoordinacio-dargobriv samecniero ganyofilebas ewodos "agronomiuli sakoordinacio-samecniero ganyofileba".

           5. miRebuli iqnas cnobad, rom akademiis akademiuri sabWos a.w.  27 noembris sxdomis gadawyvetilebis safuZvelze (mimdinare sakiTxebis 3.2 punqti) Seiqmna "akademiis soflis-meurneobis produqciis Senaxvisa da gadamuSavebis sakoordinacio - samecniero ganyofileba".

3.4.  moismines: soflis meurneobis mecnierebaTa doqtoris, profesor Saqro yanCavelis informacia akademikos g. alesiZis wignze “mcenareTa dacva”.

             aRiniSna, rom naSromi Sedgenilia umaRlesi saswavleblebis agraruli fakultetebis studentebisaTvis, misi gamoyeneba aseve SeuZliaT fermerebs ama Tu im kulturaTa mavne organizmebis amosacnobad da brZolis RonisZiebebis dasagegmad.

daadgines: mowonebuli da rekomendebuli iqnas saxelmZRvanelod akademikos   g.aleqsiZis wigni “mcenareTa dacva”.

 

 

13.

 

.20 dekemberi, 2013 w.

oqmi#14

 

1. moismines: inovaciuri teqnologiebi kvebisa  da gadamamuSavebel mrewvelobaSi.

              momxsenebli:  akademikosi nugzar baRaTuria.

 

      daadgines:  1. informacia “saqarTveloSi kvebis mrewvelobis inovaciuri  ganviTarebis ZiriTadi mimarTulebebis Sesaxeb” -  miRebuli iqnas   cnobad.
              

            

                    2. eTxovos akademiis akademiur sabWos Semdgom sxdomebze ganixilos sakiTxi: „agrarul sferoSi inovaciuri teqnologiebis Semfasebeli eqspertTa sabWos akademiasTan  Seqmnis mizanSewonilobis Sesaxeb.

 **************

2.moismines agrarul sferoSi wlis saukeTeso  mecnieris  gamosavlenad 
               Catarebuli   konkursis Sedegebis  Sesaxeb
.

                momxsenebli: akademiiis w/k elguja SafaqiZe.     

        daadgines: 1. ssmm akademiis w/k e. SafaqiZis mier warmodgenili informacia miRebuli iqnes cnobad;

                 2. agrarul sferoSi 2013 wlis saukeTeso mecnierebs: akademiis w\k oTar  lipartelians, akademikos gogoTur aglaZes, akademikos SoTa WalaganiZes da akademikos omar qeSelaSvils gadaeces diplomi da fuladi premia TiToeuls 300 laris odenobiT;

   3. miRebuli iqnas cnobad, rom agrarul sferoSi 2013 wlis saukeTeso mecnieris wodebis miniWebis Sesaxeb ssmm akademiis akademiuri sabWos dadgenileba  ganTavsebulia akademiis veb_gverdze da gancxadeba gamoqveynebulia gazeT “saqarTvelos respublikaSi” (#240, xuTSabaTi, dekemberi, 2013 weli).

 

 **************

3.      moismines: saqarTvelos soflis meurneobis  mecnierebaTa akademiis
sakoordinacio-dargobrivi_samecniero ganyofilebebis  

                Semadgenlobebis damtkicebis Sesaxeb.

          momxsenebeli:  akademiis vice-prezidenti, akademikos-mdivani,   akademikosi givi jafariZe

 

 daadgines: 1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis  sakoordinacio-dargobriv samecniero ganyofilebebs amieridan ewodos  saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero ganyofilebebi;

             2. zemoaRniSnuli cvlilebebi Setanili iqnas akademiis wesdebaSi;

           3. akademiis mecxoveleobis, (veterinaria, zooteqnia, sakvebwarmoebis) sakoordinacio-dargobriv samecniero ganyofilebas amieridan ewodos mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofileba;

            4. SeCerdes saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos 2013 wlis 27 noembris sxdomis gadawyvetileba akademiaSi soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis samecniero ganyofilebis Seqmnisa da misi Semadgenlobis Sesaxeb, sakiTxi moixsnas mimdinare akademiuri sabWos dRis wesrigidan misi damatebiTi Seswavlis mizniT da gansaxilvelad gadatanili  iqnas akademiis akademiuri sabWos 2014 wlis gansaxilvel sakiTxTa nusxaSi;

            5. kontroli aRniSnuli dadgenilebis Sesrulebaze daevalos akademiis vice-prezidents – akademikos-mdivans, akademikos givi jafariZes.

 

მენიუ

წინა წლების დადგენილებები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com