საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

გამომცემლობა "აგრო"

გამომცემლობა "აგრო"

ინფორმაცია

გამომცემლობის დაფუძნების შესახებ
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკად. გ. ალექსიძის ბრძანებით აკადემიაში შეიქმნა და დაფუძნდა გამომცემლობა "აგრო", როგორც მისი შიდა სტრუქტურული ფორმირება, საქართველოში მომქმედი კანონებისა და კანონქვემდებარე აქტების მოთხოვნათა დაცვით.

გამომცემლობის მიზანს წარმოადგენს მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის განვითარებისა და მოთხოვნების, აგრეთვე საბაზრო ურთიერთობათა მოტივაციების გათვალისწინებით, აგრარულ სფეროსთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი სფეროების მიხედვით საგამომცემლო-სარედაქციო საქმიანობის ორგანიზაცია, რაც მყარ საფუძველს შექმნის აკადემიის მეცნიერული და ეკონომიკური პოტენციალის განმტკიცებისათვის.

 დასახული მიზნის მისაღწევად გამომცემლობა "აგრო"-ს ძირითად ამოცანებს შეადგენს:
- ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა მოზიდვის და მათთან აქტიური თანამშრომლობის გზით საფუძველი ჩაუყაროს და დაამკვიდროს ახლებური ხედვისა და სტილის, თანამედროვე, პროგრესული მოთხოვნების შესაბამისი, საგამომცემლო-სარედაქციო საქმიანობა;
- საგამომცემლო-სარედაქციო საქმიანობა მიმართული იქნას მიზნობრივი სამეცნიერო, მეთოდოლოგიური, პოპულარული და გამოყენებითი ხასიათის, სასწავლო, კვალიფიკაციის ამაღლების, საინფორმაციო, სარეკომენდაციო, საკონსულტაციო და სხვა სახის პროდუქციის გამოსაცემად;
- გამოსცეს მიზნობრივი და პროფილური ბეჭვდითი პროდუქცია;
- განსაზღვროს საქმიანობის მიმართულებების სტრატეგია, პროფილი, სპეციფიკა, მუშაობის სტილი და ფორმები, თემატიკა, სტრუქტურა და სხვა.

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

მონოგრაფიები,   სახელმძღვანელოები

 

2.  ვაჟა კვალიაშვილი,   „ატმის სელექცია საქართველოში“,  2018

1. პროექტი    FR/454/10 – 140/14

“ტექნოლოგიური პროცესების ენერგოდანახარჯების გაანგარიშების საფუძველზე რაციონალური სასოფლო-სამეურნეო წარმოებებისათვის აუცილებელი ტექნიკის ნომენკლატურისა და რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდიკის დამუშავება რეგიონში კულტურათა სახეობებისა და დაკავებული ფართობების მიხედვით”,  (პროექტი  შესრულებულია  შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით). იხილეთ ბმულზე.

 

 

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com