საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის მეცნიერებათა განყოფილება

Z Tskitishvili

ანყოფილების აკადემიკოს-მდივანი: ზურაბ ცქიტიშვილი
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

განყოფილების სწავლული მდივანი: 

განყოფილების საქმიანობის სფერო, მიზნები და ამოცანები:

- სურსათის უვნებლობის სფეროში მოპოვებული საერ­თაშორისო დონის შედეგების გაანალიზება, რეკომენდაციების შემუშავება და მათი წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად;

- სურსათის უვნებლობის სფეროში საქართველოში ჩატარებული სამეცნიერო-ტექნოლოგიური კვლევების წლიური ანგარიშებისა და ცალკეული სამეცნიერო ნაშრომების ექსპერტიზა და შესაბამისი დასკვნის წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად;

- წარმოებაში დასანერგად მომზადებული რეკომენდაციების განხილვა და მათთვის მეცნიერული შეფასების მიცემა;

- სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის სფეროში კანონების, სხვა სამართლებლივი აქტების მომზადებასა და ექსპერტიზაში მონაწილეობა;

- სურსათის უვნებლობის ინოვაციური განვითარების კონცეფციების შემუშავება და მათი წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად;

- განყოფილების ეროვნული კოორდინატორების ინდივიდუალური გეგმების განხილვა და ანგარიშების მოსმენა;

- სურსათის უვნებლობის სფეროში წლის საუკეთესო მეცნიერის გამოვლენა და სათანადო წინადადებების წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად;

- განყოფილება იხილავს სურსათის უვნებლობის პრიორიტეტული მიმართულებების განვითარების საკითხებს და სათანადო წინადადებებს წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს;

ი) განყოფილება იხილავს სამეცნიერო სესიების, კონფერენციებისა და თათბირების მოწყობის საკითხებს და სათანადო წინადადებებს წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს;

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების შემადგენლობა:

1.        პაპუნიძე გურამი

2.         რევიშვილი თემური

3.         ჩხარტიშვილი ნოდარი

4.         ცქიტიშვილი ზურაბი

5.      ედიშერ კვესიტაძე

მენიუ

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com