საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საინოვაციო პროექტები

საქართველოს აგრარული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში პერსპექტიული საინოვაციო – ტექნოლოგიური პროექტები 

(საცნობარო – საინფორმაციო ბანკის არასრული ჩამონათვალი) 

 

 • მარცვლეული კულტურების ახალი მაღალმოსავლიანი ჯიშები და ჰიბრიდები;
 • სამარცვლე – პარკოსანი კულტურების ახალი მაღალპროდუქტიული ჯიშები და ჰიბრიდები;
 • საშემოდგომო ხორბლის ბაზოებზე მოყვანის ტექნოლოგია;
 • ხეხილის ნერგის წარმოების ახალი ტექნოლოგია;
 • მცირე სიმძლავრის ტექნიკური საშუალებები ხილის გადამუშავებისათვის;
 • ვაზის მწვანე ნამყენი ნერგის გამოყვანის ახალი ინტენსიური ტექნოლოგია;
 • თხილის ადგილობრივი მაღალხარისხოვანი პროდუქციის მომცემი ჯიშებით ინტენსიური ბაღების გაშენების ტექნოლოგია;
 • ბაზარზე ორიენტირებული კონკურენტუნარიანი შავი და მწვანე ბაიხის, აგრეთვე ერთჯერადი გამოყენების ჩაის წარმოების ტექნოლოგია;
 • ჩაის მოვლა – მოყვანისა და კრეფის ახალი თაობის მცირეგაბარიტიანი სასოფლო – სამეურნეო მანქანა - იარაღები;
 • მცირე სიმძლავრის ტექნიკური საშუალებები ჩაის მწვანე ფოთლის გადამუშავებისათვის;
 • იოდიზირებული ჩაის „ტონუსის“ წარმოება;
 • ბუნებრივი სათიბ – საძოვრების პროდუქტიულობის ზრდისა და გამოყენების პერიოდის გახანგრძლივების ახალი ტექნოლოგიები;
 • ახალი სამკურნალო პრეპარატების წარმოება საქართველოს მცენარეული და მინერალური რესურსების გამოყენებით;
 • მცენარეული რძის და რძის პროდუქტების წარმოების ახალი ტექნოლოგია;
 • სუფრის მშრალი წითელი ღვინო „მკურნალის“ დამზადების ტექნოლოგია;
 • ვარდისფერი ლიქიორული ტიპის ღვინის „რაჭას“ დამზადების ტექნოლოგია;
 • კონიაკის წარმოებაში ხანგრძლივად გამოყენებული მუხის ტკეჩის რეგენერაციის ტექნოლოგია;
 • ქართული ფუტკრის გურული პოპულაციის მაღალპროდუქტიული ხაზი „გ-6 სურები“;
 • მეგრული პოპულაციის მაღალპროდუქტიული ხაზი „მ-23 სქური“;
 • ბავშვთა ბალანსირებული კვების ნატურალური სამკურნალო – პროფილაქტიკური პროდუქტი;
 • სტევიადან ტკბილი გლუკოზიდების ჯამური პრეპარატების მიღების ტექნოლოგია;
 • ეთეროვანი ზეთების მიღების ახალი ტექნოლოგია;
 • პექტინის წარმოების ორიგინალური ტექნოლოგია;
 • რადიონუკლიდებით დაბინძურებული ნიადაგების გაჯანსაღების სანიტარულ – პროფილაქტიკური ტექნოლოგიები;
 • რადიოპროტექტორული თვისებების მქონე მცენარეული ექსტრაქტები;
 • პესტიციდებით დაბინძურებული ნიადაგების რეაბილიტაციის ტექნოლოგია;
 • ბაქტერიული პრეპარატი „ბაქტერინის“ წარმოება;
 • პნევმოდინამიკური ეფექტის გამოყენებით ნიადაგის ღრმად გაფხვიერება – განოყიერების ტექნოლოგია;
 • მცირეგაბარიტიანი თვითმავალი შასები და მთაზე საკიდი და მისაბმელი სასოფლო – სამეურნეო იარაღები;
 • მცირე სიმძლავრის ტექნიკური საშუალებები მინერალური და სასმელი წყლების მომზადებისა და ჩამოსხმა – დაფასოებისათვის;
 • მეაბრეშუმეობის შრომატევადი ტექნოლოგიური პროცესების მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებები;
 • გადასატანი ბიოგაზდანადგარი;
 • გადასატანი ჰელიოდანადგარი;
 • ვენახის კულტივატორ – გამაფხვიერებელი;
 • ხელის გადასატანი ორმოს მთხრელი;
 • ჩაის სასხლავ – დამქუცმაცებელი.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com