საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილება

O Keshelashvili

განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი: -ო.ქეშელაშვილი
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

განყოფილების სწავლული მდივანი: - რ. ლოლიშვილი, აკადემიური დოქტორი.

განყოფილების საქმიანობის სფერო, მიზნები და ამოცანები:

 დარგობრივი და რეგიონული საწარმოო-რესურსული პოტენციალის სრულყოფის რეკომენდაციებისა და ინსტიტუციონალური და სტრუქტურული რეფორმების განხორციელების საფუძველზე აგრარული წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების მეცნიერული უზრუნველყოფა;

- სასოფლო-სამეურნეო და გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების ეკონომიკური მექანიზმის, მისი მენეჯმენტისა და რაციონალიზაციის რეკომენდაციების დამუშავება, საბაზრო ურთიერთობათა პრინციპებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით;

- სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა და ფერმერთა სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემის სრულყოფის რეკომენდაციებისა და პროგრამის დამუშავება და მისი რეალიზაცია.

 

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების შემადგენლობა:

1.         ასათიანი რევაზი

2.         კოღუაშვილი პაატა

3.         ქარქაშაძე ნაპოლეონი

4.         ქეშელაშვილი ომარი

5.         ჭითანავა ნოდარი

6.         ჯაფარიძე გივი

მენიუ

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com